Welkom bij Lisa

LISA staat voor Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen en is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De koppeling van kerngegevens met een ruimtelijke component (adresgegevens) en een sociaaleconomische component (werkgelegenheid en economische activiteit) maakt LISA uniek in Nederland.

Door de beschikbaarheid van dit type beschrijvende gegevens voor heel Nederland kan het LISA vestigingenregister beschouwd worden als hét basisbestand voor sociaal-economisch en ruimtelijk onderzoek. Er is geen andere bron die daarin kan voorzien. Van elk willekeurig geografisch niveau en van elke activiteit kan bijvoorbeeld de werkgelegenheids(ontwikkeling) in beeld worden gebracht.

Alle mogelijke selecties zijn beschikbaar. LISA-gegevens zijn eenvoudig te koppelen aan andersoortige bestanden waardoor LISA voor vele beleidsvelden en beleidsmakers een waardevol instrument is. Het LISA vestigingenregister bevat informatie over alle vestigingen in Nederland. Landsdekkende informatie is beschikbaar vanaf 1996. Deze website biedt u de mogelijkheid werkgelegenheidsinformatie te downloaden.

Voor welke beleidsdoelen worden de LISA-data zoal gebruikt? Uit de vele toepassingsmogelijkheden enkele voorbeelden:

  • Planning van bedrijfs- en kantoorlocaties. LISA-data geven inzicht in de verhuispatronen van bedrijven en instellingen en de vestigingsplaatsfactoren die momenteel van gewicht zijn.
  • Ontwikkeling werkgelegenheidsbeleid. Als basis daarvoor kan LISA werkgelegenheidsprognoses maken, nationaal, maar ook op regionaal of lokaal niveau
  • Ontwikkeling startersbeleid. Welke trends zijn er in de bedrijfssectoren waarin veel starters actief zijn;hoeveel werkgelegenheid wordt er per sector gecreeerd.
  • Ontwikkeling economisch beleid voor specifieke sectoren zoals de Creatieve industrie, Kennisintensieve bedrijvigheid, ICT, R&D.
  • Milieubeleid, o.a. door inzicht in werkgelegenheid per milieuzone, hinderwetcategorieen, basismateriaal voor geluidscontouren
  • Verkeers-en vervoersbeleid. Verschuivingen in werkgelegenheid en bedrijven per lokatie leveren hiervoor belangrijk basismateriaal.
  • Toerisme- en recreatiebeleid, op basis van door LISA gesignaleerde trends bij starters en bedrijfsbeeindigingen
  • Beleid op het terrein van externe veiligheid, inschatting van economische risico’s bij calamiteiten, bijv.bij overstromingen; LISA-data als basis voor risico-kaarten
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID