Tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2023
 
Inhoudsopgave  
Gegevens over vestigingen Korting meerjarencontracten
Statistieken Selecties en steekproeven
LISA-bestand Leveringsvoorwaarden
Meervoudig gebruik Online datalevering
   
   

Tarieven voor informatie over vestigingen

 

Tarief

Starttarief* € 250,-
    
Naam, adres, woonplaats (NAW) € 0,20 per vest.
Telefoonnummer € 0,06 per vest.
Grootteklasse € 0,03 per vest.
Hoofdactiviteit (SBI2008-codering) € 0,03 per vest.
KvK-nummer € 0,03 per vest.
Toegevoegde waarde/productiewaarde*** € 0,06 per vest.
Overige BAG items, o.a. x/y-coordinaten, verblijfsobject ID, oppervlakte € 0,03 per vest.
 
* Starttarief: bij complexe aanvragen worden de meerkosten op basis van uurtarief doorgerekend. 
** Toegevoegde waarde en productiewaarde worden samen geleverd, tegen constante óf lopende prijzen. Voor beide prijsvarianten geldt een kortingstarief van 50% op de tweede variant (€ 0,09 totaal)
 
Bij aanschaf van identieke selecties uit meerdere jaren gelden voor het meeste recente jaar de reguliere tarieven. Op de overige jaargangen een reductie van 90% van toepassing. Niet alle velden zijn 100% gevuld. Of omdat het gegeven niet bekend is, of omdat het gegeven niet van toepassing is. Regionale indelingen worden op verzoek, voor zover beschikbaar, zonder verdere kosten toegevoegd (gemeentecode, COROP, provincie).
 

Een absoluut aantal werkzame personen per bedrijf wordt niet extern gecommuniceerd. Op alle leveringen zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing.


Staffelkorting bij grotere afname

Aantal cellen NAW

Telefoon, toegevoegde waarde/productie

SBI, grootteklasse, KvK-nummer, BAG-items

1-10.000 € 0,20 € 0,060 € 0,030
10.000-50.000 € 0,18 € 0,054 € 0,027
50.000-100.000 € 0,16 € 0,048 € 0,024
100.000-250.000 € 0,14 € 0,042 € 0,021
250.000-500.000 € 0,12 € 0,036 € 0,018
>500.000 € 0,10 € 0,030 € 0,015
        
Alle bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.     

Tarieven voor statistieken/aggregaties

   Eenmalige levering  
Starttarief *  € 250,-  
Per cel  € 0,20  
     
Staffelkorting bij grotere afname
Aantal cellen   Vestigingen / werkzame personen Toegevoegde waarde & productiewaarde
1-10.000  € 0,20 € 1,10 *
10.000-50.000  € 0,18 € 0,99
50.000-100.000  € 0,16 € 0,88
100.000-250.000  € 0,14 € 0,77
250.000-500.000  € 0,12 € 0,66
>500.000  € 0,10 € 0,55
     

* Toegevoegde waarde en productiewaarde worden samen geleverd, tegen constante óf lopende prijzen. Voor beide prijsvarianten geldt een kortingstarief van 50% op de tweede variant (€1,65 totaal)

     
Bij aanschaf van identieke selecties uit meerdere jaren gelden voor het meeste recente jaar de reguliere tarieven. Op de overige jaargangen een reductie van 90% van toepassing.
     
Alle bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.    
 

 

Selecties en steekproeven

De tarieven van selecties en steekproeven worden berekend op basis van uurtarief en de hierboven vermelde uitgangspunten.

 
Toeslag selecties op basis van BAG informatie
Voor het maken van selecties voor lijsten en statistieken op/buiten bedrijventerreinen geldt een toeslag. Deze toeslag bedraagt €0,025 per gebruikt record. Voor het maken van selecties voor lijsten en statistieken voor nieuwe geografische contouren, worden de meerkosten op basis van uurtarief doorgerekend.

 

LISA-Bestand

Het LISA-bestand bevat informatie over vestigingen in Nederland. Onder een vestiging wordt verstaan een locatie waar of van waaruit gewerkt wordt. LISA telt van elke vestiging jaarlijks het aantal banen. Het aantal banen wordt via een enquête verzameld. 
Mocht van een vestiging om welke reden dan ook geen informatie over het aantal banen bekend zijn dan wordt een schatting gemaakt. Het exacte aantal banen wordt gebruikt bij het samenstellen van statistieken. Het aantal werkzame personen per bedrijf wordt niet verstrekt, wel de hiervan afgeleide grootteklasse.

Vestigingen waar men actief is op het gebied van akker- en tuinbouw of het fokken en houden van dieren (SBI-groepen 011, 012, 013, 014 en 015) werden in LISA tot 1 januari 2009 niet geregistreerd, omdat niet alle regionale registers deze vestigingen in hun bestanden hadden opgenomen. Om toch, statistisch gezien, totaaloverzichten te kunnen geven van de werkgelegenheid werd voor de regio’s waarvan geen gegevens van landbouwvestigingen bekend waren, gebruik gemaakt van de landbouwtellingen van het CBS. Vanaf 1 januari 2009 worden de landbouwvestigingen in LISA wel geregistreerd en wordt in de overgangsfase (2009/2010) het vestigingenbestand aangevuld met gegevens van een landelijke centrale berichtgever. In de overgangsfase wordt voor de werkgelegenheidsgegevens nog gebruik gemaakt van de landbouwtellingen van het CBS. Deze worden op vestigingsniveau verdeeld over de in LISA aanwezige landbouwvestigingen. Hierdoor is het voor LISA mogelijk om statistieken over de landbouwsector te leveren op viercijferig postcodeniveau en hoger. Vanaf 2011 worden de landbouwvestigingen integraal door de regionale registerhouders onderhouden. Klik hier voor een uitgebreide toelichting op de landbouwcijfers in LISA.

LISA corrigeert haar gegevens indien fouten/omissies zijn geconstateerd. Dat gebeurt zonodig met terugwerkende kracht. Dat betekent dat jaarlijks alle historische cijfers bijgesteld (kunnen) worden. Analyses over meerjarenontwikkelingen kunnen daarom alleen plaatsvinden op basis van de LISA gegevens zoals deze het laatst zijn samengesteld.


Voor nadere informatie over werkwijze en definities wordt verwezen naar het LISA-Handboek

 

 

Korting meerjarencontracten

Alleen mogelijk voor 3 of 5 jaar of doorlopend.
Per additioneel jaar wordt 80% korting geboden.
Na afloop van het contract bestaat niet automatisch recht op voortzetting van het tot dan toe betaalde tarief.
Voor een doorlopend contract geldt een minimum looptijd van 5 jaar en een opzegtermijn van twee jaar. Alleen een 5-jaarscontract kan in het derde jaar omgezet worden in een doorlopend contract. 

 
3-jaars
5-jaars
doorlopend
 
jaar 1 100% 100% 100%  
jaar 2 20% 20% 20%  
jaar 3 20% 20% 20%  
jaar 4   20% 20%  
jaar 5   20% 20%  
jaar 6     20%  
jaar 7     20%  
         
Totaal 140% 180% 220%  
 

 
Alle bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.
 
 

Meervoudig gebruik

Gebruik als uitgangspunt slechts toegestaan op 1 locatie binnen 1 organisatie.
Onbeperkt gebruik binnen 1 organisatie wordt gezien als 4 licenties (toeslag 150%).
Het tarief voor een eerste licentie bedraagt 100%  
voor een tweede licentie 75%  
voor een derde licentie 50%  
voor een vierde licentie 25%  
 
Online datalevering

Statistieken van vestigingen en werkgelegenheid zijn ook online leverbaar via www.lisadata.nl. Het gaat om statistieken per geografische eenheid (tot op postcode 4-niveau) en per economische activiteit (tot op vijfcijferige sbi-code). Het starttarief is lager, het tarief per cel hetzelfde als het tarief voor statistieken/aggregaties. Klik hier voor meer informatie en levering of neem contact op met Eric Meerman (Mellon).

Mellon
Eerste Morgen 41A
5233 NA  ‘s-Hertogenbosch     tel: (073) 648 00 49

 

 

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID