Informatie & leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

1. De stichting LISA, hierna te noemen LISA, heeft als doel het in een databank beschikbaar hebben van informatie over vestigingen van bedrijven en instellingen in Nederland. LISA maakt voor de totstandkoming van deze landelijke databank, het LISA-register, gebruik van gegevens van diverse regionale bronhouders, de Regionale Samenwerkingsverbanden. LISA heeft een uitvoeringsorganisatie in het leven geroepen, de LISA-projectorganisatie, welke ter zake van onder meer gegevenslevering kan optreden namens LISA.
   
2. LISA behoudt zich ten aanzien van het LISA-register en de daarin opgenomen gegevens alle auteurs- en databankrechten voor. Zij blijft te allen tijde eigenaar van de betreffende auteurs- en databankrechten.
   
3. Op aanvraag worden gegevens uit het LISA-register, afkomstig van meer dan één regionale bronhouder, geleverd tegen vooraf overeengekomen tarieven en betalingsvoorwaarden.
   
4. Alle gegevens worden jaarlijks met terugwerkende kracht aangepast. Voor het monitoren van ontwikkelingen dienen telkens de meest recente gegevens opgevraagd te worden. 
   
5. Door uniformering van regionale bestanden door LISA zijn er beperkte verschillen mogelijk in de cijfers die LISA en registerhouders publiceren. 
   
6. Voor overheden binnen het werkgebied van een Regionaal Samenwerkingsverband kunnen in samenhang met andere prijzen afwijkende leveringsvoorwaarden gelden. 
   
7. Als gebruiker van de LISA data kunt u onjuistheden aantreffen. LISA wil haar kwaliteit continu verbeteren en vraagt haar klanten dan ook om eventuele onjuistheden terug te koppelen. LISA is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de door haar verstrekte data.
   
8. De aanvrager van gegevens uit het LISA-register krijgt het niet-exclusieve gebruiksrecht van de geleverde gegevens.
   
9. Bij publicatie van LISA materiaal dient het cijfermateriaal op tientallen afgerond te worden.
   
10. De uit het LISA-register geleverde gegevens mogen alleen voor eigen (intern) gebruik worden aangewend. Publicatie van gegevens over een individuele vestiging in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Publicatie van LISA-gegevens op internet is niet toegestaan.
   
11. Adresgegevens uit het LISA-register mogen nooit worden gebruikt voor basisenquêtering naar werkgelegenheid dan wel voor het opzetten en onderhouden van bestanden met dat doel.
   
12. Onverminderd het bepaalde in lid 9 is publicatie van gegevens uit het LISA-register in artikelen en onderzoeken slechts toegestaan met duidelijke bronvermelding (Bron: 'LISA', inclusief het jaar waarop de gegevens betrekking hebben).
   
13. De aangevraagde, geleverde, gebruikte en/of afgeleide gegevens uit het LISA-register mogen door aanvrager niet aan derden worden doorgeleverd.
   
14. LISA is gerechtigd aanvullende waarborgen te vragen ter nakoming van het bepaalde in de voorgaande leden 9 tot en met 12, alsmede ter nakoming van betalingsverplichtingen.
   
15. De beperkingen op het gebruiksrecht zoals omschreven in deze voorwaarden gelden niet voor zover het gaat om gebruik welke krachtens dwingende wettelijke bepalingen is toegestaan.
   
16. Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van en over de andere partij.
   
17. LISA is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die de aanvrager of een derde lijdt in verband met of voortvloeiende uit de met LISA aangegane overeenkomst dan wel in verband met of voortvloeiende uit (onrechtmatig) handelen door LISA. Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade, geleden door aanvrager of derden, rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld dan wel bewuste roekeloosheid van LISA of van diens tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende medewerkers.
   
18. Voor zover er in rechte mocht komen vast te staan dat de in artikel 16 omschreven beperking van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, dan geldt dat het door LISA te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding nooit hoger zal zijn dan het factuurbedrag van de desbetreffende dienst van LISA aan aanvrager.
   
19. In alle gevallen geldt dat LISA nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade waaronder onder andere begrepen wordt inkomsten- en winstderving, gevolgschade, schade wegens vertraging in bedrijfsactiviteiten en wegens bedrijfsstagnatie.
   
20. Facturen van LISA moeten binnen 14 dagen na factuurdatum zijn voldaan.
   
21. Gebruiker dient zich te houden aan de wetgeving betreffende het versturen van spam. Gebruiker zal geen adressenexports gebruiken voor mailingen in strijd met criteria van de wet zoals beschreven in artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet en gecontroleerd door de ACM (de Autoriteit Consument & Markt).
   
22. Op de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst(en) is het Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank Overijssel, locatie Almelo, is bevoegd van alle geschillen tussen partijen kennis te nemen.
   
23. Deze voorwaarden gelden op alle overeenkomsten, overige diensten of rechtsbetrekkingen tussen LISA en aanvrager. Eventuele algemene voorwaarden van aanvrager worden nadrukkelijk van de hand gewezen door LISA.

   

U kunt hier de pdf-versie downloaden.

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID