Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting LISA

Stichting LISA 

Deze website is bestemd voor gebruikers van (gratis) data uit het LISA-register en als portal voor deelnemers (registerhouders) in de Stichting LISA. De website wordt gehost door Unifact B.V. en onderhouden door de Stichting LISA. De Stichting LISA bestaat uit een dagelijks bestuur en een projectorganisatie waarvoor de werkzaamheden zijn uitbesteed aan onderzoeksbureau I&O Research.

Gratis data is openbaar in te zien en te downloaden. Overige informatie kan aangevraagd worden via het contactformulier of het offerteformulier. Ingevulde contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om aanvragen in behandeling te nemen en te kunnen communiceren over de voortgang. De gegevens worden via e-mail bezorgd bij info@lisa.nl en op geen andere wijze gelogd.

Belangstellenden voor de periodieke uitgave van LISA Nieuws kunnen zich aanmelden voor een gratis abonnement. Persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard voor het toesturen van de publicatie. U kunt zich te allen tijde uitschrijven via onderstaande contactgegevens waarna uw persoonsgegeven definitief worden verwijderd.

Deelnemers (registerhouders) in de Stichting LISA hebben toegang tot het besloten deel van de website (intranet) en hun contactgegevens worden staan met toestemming vermeld op de website.

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mocht de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan de Stichting LISA hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het is niet toegestaan de inhoud van de website te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Contact

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u terecht bij:

Stichting LISA
Zuiderval 70
7543 EZ Enschede
Postbus 597
7500 AN Enschede
T: (053) 200 53 50
E: info@lisa.nl

Persoonsgegevens

De Stichting LISA verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt uitsluitend voor de behandeling van uw informatievragen. Al uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld door en niet voor andere doeleinden gebruikt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geslacht
  • Telefoon
  • Fax
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De Stichting LISA heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met de Stichting LISA, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting LISA deelt uw gegevens nooit met derden, tenzij er een wettelijke uitzondering is.

Technische hulpmiddelen

De gebruikte software heeft veiligheidsvoorzieningen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of zonder toestemming gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens voor analyse en kwaliteitscontrole.

Stichting LISA neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Unifact of de Stichting LISA) tussen zit.

Cookies

Voor de Stichting LISA wordt uitsluitend gebruik gemaakt van functionele session-cookies om de service te verhogen. Deze cookies verliezen na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid en worden afhankelijk van uw browserinstellingen verwijderd. Er wordt op de website geen gebruik gemaakt van tracking-cookies.

Analysesoftware

Wij gebruiken geen analysesoftware om bij te houden hoe leden en bezoekers onze dienst gebruiken.

Beveiliging

De Stichting LISA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Stichting LISA.

Communicatie en bewaartermijn

  • Intranet: Deelnemers zijn functioneel registerhouder in LISA-verband en hebben standaard toegang tot het besloten deel (intranet). Contactgegevens worden bewaard zolang de registerhouder actief in LISA-verband.
  • Contact-/offerteformulier: Met het contactformulier op de website kunt u ons vragen stellen of reacties geven. Deze vragen/reacties bewaren wij tot we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot maximaal twaalf maanden daarna. Dit om eventuele vervolgvragen goed te kunnen beantwoorden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting LISA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar de Stichting LISA.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Stichting LISA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Als u vindt dat wij uw gegevens niet op een juiste manier behandelen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wanneer onze werkwijze wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor de privacyverklaring. Als deze wordt aangepast en dit gevolgen heeft voor (het beheer) van uw persoonsgegevens, dan informeren wij u hierover.

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID